Điền tên bài (theo số thứ tự các trang) vào các dòng trống trong phiếu học tập dưới đây để hoàn chỉnh Mục Lục về chủ điểm của Thầy cô

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Điền tên bài (theo số thứ tự các trang) vào các dòng trống trong phiếu học tập dưới đây để hoàn chỉnh Mục Lục về chủ điểm của Thầy cô

Số TTBàiNội dungTrang
17AThầy cô là những người đáng kính61
27B..............
37C..............
48A..............
58B..............
68C..............

Bài làm:

Số TTBàiNội dungTrang
17AThầy cô là những người đáng kính61
27BThầy cô là những người độ lượng65
37CThầy cô dạy dỗ em nên người67
48AThầy cô luôn yêu thương em71
58BThầy cô là người mẹ hiền ở trường của em74
68CThầy cô luôn thông cảm và hiểu em77

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021