Điền vào chỗ trống: l hay n? nghỉ hay nghĩ?

  • 1 Đánh giá

5. Điền vào chỗ trống:

a. l hay n?

...o sợ, ăn ...o, tiền ...ẻ, nứt ...ẻ

b. nghỉ hay nghĩ?

.... học, lo ....., ...... ngơi, ngẫm .......

Bài làm:

a. l hay n?

lo sợ, ăn no, tiền lẻ, nứt n

b. nghỉ hay nghĩ?

nghỉ học, lo nghĩ, nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021