Chọn chữ thích hợp với mỗi chỗ trống (chọn a, b hoặc c theo hướng dẫn)

  • 1 Đánh giá

4. Chọn chữ thích hợp với mỗi chỗ trống

(chọn a, b hoặc c theo hướng dẫn)

a. l hay n?b. i hay iêc. ăt hay ăc?
....ên bảngmải m....tchuột nh....
....ên ngườihiểu b....tnh.... nhở
ấm .....och...m sẻthắc m.....
.....o lắngđ....m mười

Bài làm:

a. l hay n?b. i hay iêc. ăt hay ăc?
lên bảngmải miếtchuột nhắt
nên ngườihiểu biếtnhắc nhở
ấm nochim sẻthắc mắc
lo lắngđiểm mười

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021