Viết vào vở các từ trên theo thứ tự sau: chỉ người, chỉ con vật, chỉ đồ vật, chi hoa quả.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Nhận viết từ chỉ sự vật

a. Đọc các từ sayu: bạn, bàn, thỏ, chuối, xoài, vẹt, xe đạp, Linh, hoa cúc, tủ, hoa đào, bát, táo, chó, máy bay, sách, bác sĩ.

b. Viết vào vở các từ trên theo thứ tự sau:

  • chỉ người: ............
  • chỉ con vật: ..........
  • chỉ đồ vật: ............
  • chỉ hoa quả: .........

Bài làm:

b. Viết vào vở các từ trên theo thứ tự như sau:

  • chỉ người: bạn, Linh, bác sĩ
  • chỉ con vật: thỏ, vẹt, chó
  • chỉ đồ vật: bàn, xe đạp, tủ, bát, máy bay, sách
  • chỉ hoa quả: chuối, xoài, hoa cúc, hoa đào, táo.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021