Chọn ý ghi ở cột B phù hợp với từng đoạn ghi ở cột A. Viết kết quả em chọn vào vở

  • 1 Đánh giá

5. Đọc bài:

Chọn ý ghi ở cột B phù hợp với từng đoạn ghi ở cột A. Viết kết quả em chọn vào vở

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021