Thảo luận, chọn ý trả lời đúng: Điều gì được nói đến trong bài học?

  • 1 Đánh giá

8. Thảo luận, chọn ý trả lời đúng:

(1) Điều gi được nói đến trong bài đọc ?

a. Tuyển tập truyện thiếu nhi

b. Cách xem Tuyển tập truyện thiếu nhi

c. Mục lục của Tuyển tập truyện thiếu nhi

(2) Mục lục sách Tuyển tập truyện thiếu nhi vừa đọc cho ta biết những thông tin gi ?

a. Tên các truyện trong cuốn sách

b. Tên truyện, tác giả, trang thứ tự các truyện trong cuốn sách

c. Tên và thứ tự các truyện trong cuốn sách

(3) Mục lục sách Tuyển tập truyện thiếu nhi được sắp xếp theo thứ tự nào ?

a. Theo trật tự bảng chữ cái A B C của tên tác giả

b. Theo trật tự bảng chữ cái A B C của tên truyện

c. Sắp xếp các truyện theo thứ tự từ trang 1 đến hết

Bài làm:

(1) Điều gì được nói đến trong bài đọc ?

Đáp án: c. Mục lục của Tuyển tập truyện thiếu nhi

(2) Mục lục sách Tuyển tập truyện thiếu nhi vừa đọc cho ta biết những thông tin gi ?

Đáp án: b. Tên truyện, tác giả, trang thứ tự các truyện trong cuốn sách

(3) Mục lục sách Tuyển tập truyện thiếu nhi được sắp xếp theo thứ tự nào ?

Đáp án: c. Sắp xếp các truyện theo thứ tự từ trang 1 đến hết

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021