Chọn từ nào trong ngoặc đơn để điền vào mỗi chỗ trống? Viết các từ em điền theo thứ tự vào vở

  • 1 Đánh giá

5. Viết đúng từ ngữ

a. Chọn từ nào trong ngoặc đơn để điền vào mỗi chỗ trống? Viết các từ em điền theo thứ tự vào vở

(che, tre, trăng, trắng)

Quê hương là cầu ...... nhỏ

Mẹ về nón lá nghiêng ........

Quê hương là đêm ........ tỏ

Hoa cau rụng ....... ngoài thềm

b. Tìm 2 từ ngữ chứa tiếng có vần iên, 2 từ ngữ chứa tiếng có vần iêng và viết vào vở

Bài làm:

a. Điền vào mỗi chỗ trống:

Quê hương là cầu tre nhỏ

Mẹ về nón lá nghiêng che

Quê hương là đêm trăng tỏ

Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

b. Tìm 2 từ ngữ chứa tiếng có vần iên, 2 từ ngữ chứa tiếng có vần iêng:

  • Tiếng có vần iên: con kiến, đồng tiền, tiến bộ, chiến trường, kiện tụng...
  • Tiếng có vần iêng: cồng chiêng, ngả nghiêng, ăn kiêng, biếng ăn....
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021