Tìm ba tiếng có iê, 3 tiếng có yê rồi để viết vào vở.

  • 1 Đánh giá

5. Tìm ba tiếng có iê, 3 tiếng có yê rồi để viết vào vở.

Bài làm:

  • 3 tiếng có iê là: tiền, chiên, viên
  • 3 tiếng có yê là: thuyền, yên, truyện

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021