Viết vào vở tên 7 bạn học sinh trong lớp em. Sắp xếp tên các bạn theo thứ tự bảng chữ cái

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

2. Viết vào vở tên 7 bạn học sinh trong lớp em. Sắp xếp tên các bạn theo thứ tự bảng chữ cái

Số thứ tựHọ và tên
1
2
3
4
5
6
7

Bài làm:

Số thứ tựHọ và tên
1Nguyễn Ngọc Anh
2Trần Quang Bảo
3Đào Ngọc Duy
4Trần Việt Hoàng
5Lê Ngọc Bảo Loan
6Nguyễn Tuấn Việt
7Trần Thị Hải Yến

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021