Điền vào chỗ trống ng hay ngh?

  • 1 Đánh giá

6. Làm bài tập dưới đây vào vở hoặc phiếu học tập

Điền vào chỗ trống ng hay ngh?

...ề nghiệp ....ười bạn ...ày tháng ...iêng ngả

....ỉ ngơi ....e ngóng ....ọt lịm suy ....ĩ

Bài làm:

nghề nghiệp người bạn ngày tháng nghiêng ngả

nghỉ ngơi nghe ngóng ngọt lịm suy nghĩ

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021