Viết từ ngữ bắt đầu bằng s hay x? Viết từ ngữ có chứa vần ăn hoặc ăng

  • 1 Đánh giá

2. Chơi trò: Chơi tiếp sức viết đúng từ

a. Viết từ bắt đầu bằng s hoặc x

b. Viết từ ngữ có chứa vần ăn hoặc ăng

Bài làm:

a. Viết từ bắt đầu bằng s hoặc x

  • Từ bắt đầu bằng s: sao, sáo, sên, súng, sếu, sen, sấu, suỵt, sóc, sạch, sẹo...
  • Từ bắt đầu bằng x: xinh, xấu, xích, xúc xích, xuống, xin chào, xa xôi...

b. Viết từ ngữ có chứa vần ăn hoặc ăng:

  • Từ ngữ chứa vần ăn: căn nhà, trăn trở, lăn tăn, chăn màn, con trăn, ngữ văn, con rắn...
  • Từ ngữ chứa vần ăng: ánh trăng, căng thẳng, văng vẳng, búp măng, hăng hái, lăng kính...
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021