Đặt câu để phân biệt các từ trong mỗi cặp:

  • 1 Đánh giá

3. Đặt câu để phân biệt các từ trong mỗi cặp:

a. rối - dối, rạ - dạ

b. mỡ - mở, nữa - nửa

Bài làm:

a.

  • Cuộn chỉ màu bị rối
  • Nam đã nói dối bố để đi chơi
  • Cánh đồng cắt hết lúa chỉ còn trơ gốc rạ.
  • Mẹ dạy em phải gọi dạ bảo vâng.

b.

  • Em không thích ăn thịt mỡ.
  • Mở cửa ra đón nắng sớm vào phòng
  • Mẹ nấu rất ngon nên dù no em vẫn muốn ăn thêm nữa
  • Mỗi lần có đồ ăn ngon em đều chia cho anh một nửa
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021