Thảo luận, trả lời câu hỏi: Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ nội dung bài học?

  • 1 Đánh giá

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ nội dung bài học?

a. Chó và Mèo rất tình nghĩa

b. Chó và Mèo rất thông minh

c. Cả hai ý nên trên

Bài làm:

Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ nội dung bài học?

Đáp án: c. Cả hai ý nên trên

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021