Tìm tiếng có âm đầu l hoặc n? Tiếng có vần en hoặc eng?

  • 1 Đánh giá

4. Chơi trò chơi: Thi tìm từ nhanh

a. Chứa tiếng có âm đầu l hoặc n?

- Chỉ vật Tiếng có vần en hoặc eng

- Chỉ con vật kêu ủn ỉn

- Có nghĩa là ngại làm việc

- Trái nghĩa với già

b. Chứa tiếng có vần en hoặc eng?

- Chỉ đồ dùng để xúc đất

- Chỉ vật dùng để chiếu sáng

- Trái nghĩa với chê

- Cùng nghĩa với xấu hổ (mặc cỡ)

Bài làm:

a. Chứa tiếng có âm đầu l hoặc n?

- Chỉ vật đội trên đầu để che mưa nắng -> nón

- Chỉ con vật kêu ủn ỉn -> lợn

- Có nghĩa là ngại làm việc -> lười

- Trái nghĩa với già -> non

b. Chứa tiếng có vần en hoặc eng?

- Chỉ đồ dùng để xúc đất -> xẻng

- Chỉ vật dùng để chiếu sáng -> đèn

- Trái nghĩa với chê -> khen

- Cùng nghĩa với xấu hổ (mặc cỡ) -> thẹn

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021