Có 6 bạn mang tên 6 loài hoa, củ, quả. Hãy thảo luận và viết vào bảng nhóm tên các bạn đó theo thứ tự bảng chữ cái:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Có 6 bạn mang tên 6 loài hoa, củ, quả. Hãy thảo luận và viết vào bảng nhóm tên các bạn đó theo thứ tự bảng chữ cái:

Bài làm:

Tên các bạn theo thứ tự bảng chữ cái là:

  • (1) gừng
  • (2) huệ
  • (3) lê
  • (4) mai
  • (5) na
  • (6) ổi
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021