Cùng người thân tìm những câu thơ, bài thơ, bài hát hoặc câu chuyện nói về công ơn của cha mẹ

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

1. Cùng người thân tìm những câu thơ, bài thơ, bài hát hoặc câu chuyện nói về công ơn của cha mẹ

Bài làm:

Bài hát: Ơn nghĩa sinh thành

Uống nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Ai ơi hãy nhớ năm xưa
Những ngày còn thơ
Công ai nuôi dưỡng
Công đức sinh thành
Người ơi đừng quên
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy ra
Người ơi làm người ở trên đời
Nhớ công người sinh dưỡng
đó mới là hiền nhân
Vì đâu
Anh nên người tài ba
Hãy nhớ công sinh thành
Vì ai mà có ta
Uống nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy ra
Công đức sinh thành
Người ơi đừng quên
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy ra
Người ơi làm người ở trên đời
Nhớ công người sinh dưỡng
đó mới là hiền nhân
Vì đâu
Anh nên người tài ba
Hãy nhớ công sinh thành
Vì ai mà có ta
Uống nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy ra
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy ra
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy ra

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021