Chơi tiếp sức: Tìm nhanh các từ chứa tiếng có vần ai hoặc ay

  • 1 Đánh giá

4. Chơi tiếp sức: Tìm nhanh các từ chứa tiếng có vần ai hoặc ay

Bài làm:

  • Các từ chứa vần ai là: tai, chai, vai, nai, mai, chài, cài, quai, bài...
  • Các từ chứa vần ay là: tay, chạy, bay, may, cày, lạy, hay, say, dạy...

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021