Tìm từ có tiếng chứa vần ay, ai: Từ chỉ sự di chuyển trên không, từ chỉ nước tuôn thành dòng

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm từ có tiếng chứa vần ay, ai:

  • Từ chỉ sự di chuyển trên không
  • Từ chỉ nước tuôn thành dòng
  • Từ trái nghĩa với đúng

Bài làm:

  • Từ chỉ sự di chuyển trên không => bay
  • Từ chỉ nước tuôn thành dòng => chảy
  • Từ trái nghĩa với đúng => sai

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021