Điền vào chỗ trống iê hay yê, ya:

  • 1 Đánh giá

5. Điền vào chỗ trống:

Chọn iê hay yê, ya:an

Đêm đã khu.... Bốn bề ....n tĩnh. Ve đã lặng ....n vì mệ và gió cũng thôi trò chu...n cùng cây. Nhưng từ gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra t....ng võng kẽo kẹt, t...ng mẹ ru con

Bài làm:

Đêm đã khuya. Bốn bề n tĩnh. Ve đã lặng n vì mệt và gió cũng thôi trò chuyện cùng cây. Nhưng từ gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra tiếng võng kẽo kẹt, tiếng mẹ ru con.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021