Thảo luận để cọn thẻ từ ghép vào chỗ trống ở từng bảng giấy để tạo thành câu:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Chơi: Đặt từ đúng chỗ:

Thảo luận để cọn thẻ từ ghép vào chỗ trống ở từng bảng giấy để tạo thành câu:

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021