Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài. Các số liệu thống kê nói trên được trình bày dưới hình thức nào?

 • 1 Đánh giá

Hoạt động thực hành

1. Nhận xét về báo cáo thống kê.

a. Đọc lại bài Nghìn năm văn hiến.

b. Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài về:

 • Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075 đến năm 1919.
 • Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại.
 • Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay.

c. Các số liệu thông kê trên được trình bày dưới hình thức nào?

d. Các số liệu thông kê nói trên có tác dụng gì?

Bài làm:

b. Nhắc lại số liệu thống kê trong bài:

 • Từ năm 1075 đến năm 1919 có 185 khoa thi, 2896 tiến sĩ.
 • Số khoa thi, tiến sĩ và trạng nguyên của từng triều đại là:
  • Triều Lý: 6 khoa thi, 11 tiến sĩ.
  • Triều Trần: 14 khoa thi, 51 tiến sĩ, 9 trạng nguyên.
  • Triều Hồ: 2 khoa thi, 12 tiến sĩ.
  • Triều Lê: 104 khoa thi, 1780 tiến sĩ, 27 trạng nguyên.
  • Triều Mạc: 21 khoa thi, 484 tiến sĩ, 11 trạng nguyên
  • Triều Nguyễn: 38 khoa thi, 558 tiến sĩ.
 • Ngày nay còn 82 tấm bia khắc tên 1306 tiến sĩ. c) Các số liệu thống kê được trình bày dưới nêu số liệu

c. Các số liệu thống kê nói trên được trình bày dưới hình thức nêu số liệu.

d. Các số liệu thông kê có tác dụng:

 • Giúp người đọc dễ nắm được thông tin, có sự so sánh chính xác
 • Bằng chứng hùng hồn, giàu sức thuyết phục, khẳng định dân tộc Việt Nam có truyền thông văn hoá từ lâu đời.
 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021