Những nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Những nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là gì?

Bài làm:

Nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là:

  • Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản
  • Tập thể hóa nông nghiệp
  • Công nghiệp hóa
  • Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9