Những văn bản trên có điểm nào giống và khác nhau về hình thức và nội dung?

  • 1 Đánh giá

b) Những văn bản trên có điểm nào giống và khác nhau về hình thức và nội dung?

Bài làm:

Giống:

+ Về hình thức: đều không chỉ dùng 1 phương thức biểu đạt mà kết hớp nhiều phương thức biểu đạt để tăng tính thuyết phục.

+ Về nội dung: đều đề cập đến những vấn đề bức xúc với cuộc sống con người và đang được quan tâm trong xã hội.

Khác:

+ Về hình thức: Mỗi văn bản có một phương thức biểu đạt chính khác nhau.

+ Về nội dung: Mỗi văn bản đề câp đến một vấn đề riêng cụ thể:

  • Môi trường (Thông tin về ngày trái đất năm 2000).
  • Tệ nạn ma túy, thuốc lá (Ôn dịch thuốc lá).
  • Dân số và tương lai loài người ( Bài toán dân số).
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021