Nội dung chính bài: Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 7 tập 2

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

  • Khi nói hoặc viết, có thể dùng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi là cụm chủ - vị (cụm C –V), làm thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng câu.
  • Các thành phần câu như chủ ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ đều có thể được cấu tạo bằng cụm C – V.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

I- Thế nào dùng cụm chủ vị để mở rộng câu?

  • Khi nói hoặc viết có thể dùng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi là cụm chủ - vị làm thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng câu. Các thành phần câu như chủ ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ đều có thể được cấu tạo bằng cụm C - V.

VD1: Lan/ vỗ mạnh vào vai tôi// làm tôi giật mình=> Chủ ngữ được mở rộng

II- Các trường hợp dùng Cụm chủ vị để mở rộng câu?

  • Các thành phần câu như chủ ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ đều có thể được cấu tạo bằng cụm C – V.

VD: Trung đội trưởng Bính // khuôn mặt /đầy đặn.

Vị ngữ là 1 cụm chủ vị: khuôn mặt/ đầy đặn.

VD: Con chuột / chạy // làm vỡ lọ hoa.

Chủ ngữ là một cụm C-V: con chuột/ chạy

Back to top

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021