Nội dung chính bài: Phó từ

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Phó từ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 6 tập 2

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

 • Những từ chuyên đi kèm theo động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ gọi là phó từ
 • Các loại phó từ:
  • Chỉ quan hệ thời gian
  • Chỉ mức độ
  • Chỉ sự tiếp diễn tương tự
  • Chỉ sự phủ định
  • Chỉ sự cầu khiến
  • Chỉ kết quả và hướng
  • Chỉ khả năng

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

I. Phó từ là gì?

 • Phó từ là những từ chuyên đi kèm động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ.
 • VD: rất lười, đã đến, vừa, đã, quá, cũng, vẫn, chưa,...

II. Các loại phó từ.

 • Phó từ gồm có hai loại lớn
  • Phó từ đứng trước động từ, tính từ: thường bổ sung một số ý nghĩa liên quan đến hành động, trạng thái, đặc điểm, tính chất, nêu ở động từ hoặc tính từ như: Quan hệ thời gian, mức độ, sự tiếp diễn tương tự, sự phủ định, sự cầu khiến.
  • Phó từ đứng sau động từ, tính từ: thường bổ sung một số ý nghĩa như: Mức độ, khả năng, kết quả và hướng.
 • VD:

PT đứng trước

PT đứng sau

Chỉ quan hệ thời gian

Đã, đang

Chỉ mức độ

Thật, rất

Lắm

Chỉ sự tiếp diễn tương tự

Cũng, vẫn

Chỉ sự phủ định

Không, chưa

Chỉ sự cầu khiến

Đừng

Chỉ kết quả và hướng

Vào, ra

Chỉ khả năng

Được

Back to top

 • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021