Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động.

Bài làm:

Câu 2:

Vận chuyển thụ động

Vận chuyển chủ động

- Là phương thức vận chuyển các chất qua màn từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

- Phải có sự chênh lệch nồng độ, không tiêu tốn năng lượng.

- Vận chuyển có chọn lọc cần có kênh prôtêin đặc hiệu.

- Kích thước chất vận chuvển phải nhỏ hơn đường kính lỗ màng.

- Là phương thức vận chuyển qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.

- Phải sử dụng năng lượng (ATP).

- Phải có prôtêin vận chuyển đặc hiệu.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021