Một chủng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường sau

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 108 - sgk Sinh học 10

Một chủng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường sau:

 • Môi trường a gồm : nước, muối khoáng và nước thịt.
 • Môi trường b gồm : nước, muối khoáng, glucôzơ và tiamin (vitamin B1)
 • Môi trường c gồm : nước, muối khoáng, glucôzơ.

Sau khi nuôi ở tủ ấm 37°c một thời gian, môi trường a và môi trường b trở nên đục, trong khi môi trường c vẫn trong suốt. 
a) Môi trường a, b và c là loại môi trường gì?
b) Hãy giải thích kết quả thực nghiệm.
c) Glucôzơ, tiamin và nước thịt có vai trò gì đối với vi khuẩn?

Bài làm:

a. Chủng tụ cầu vàng được cấy trên ba loại môi trường a, b, c các loại môi trường này sẽ là:

 • Môi trường a: tuy không có vitamin B1, nhưng có nhân tố sinh trưởng là nước thịt nên tụ cầu vàng sinh trưởng được, môi trường trở nên đục, đây là môi trường bán tổng hợp.
 • Môi trường b: có muối khoáng, glucôzơ, vitamin, đây là môi trường có đầy đủ nhân tố sinh trưởng nên tụ cầu vàng phát triển được, môi trường trở nên đục, đây là môi trường tổng hợp.
 • Môi trường c: vẫn trong suốt, không thay đổi, chứng tỏ môi trường không có các nhân tố giúp sự sinh trưởng của vi sinh vật, nên tụ cầu vàng không phát triển được.

b. Giải thích kết quả thí nghiệm:

 • Tụ cầu vàng muốn phát triển chúng đòi hỏi vitamin và các hợp chất phức tạp trong nước thịt, glucôzơ nên môi trường a, b, phù hợp
 • Môi trường c là môi trường khoáng nên nó không phát triển được.

c. Vai trò của glucôzơ, tiamin, nước thịt.

 • Glucôzơ: là hợp chất cung cấp cacbon và năng lượng cho vi khuẩn.
 • Tiamin: vai trò hoạt hóa các enzim.
 • Nước thịt: là hợp chất cung cấp nitơ hữu cơ cho vi khuẩn.
 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021