Khi có ánh sáng và giàu khí CO2, một loại sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 91 - sgk Sinh học 10

Khi có ánh sáng và giàu khí CO2, một loại sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau:

(NH4)3P04 - 1,5; KH2P04 - 1,0; MgS04 - 0,2; CaCl2 - 0,1; NaCl - 5,0

a) Môi trường trên là loại môi trường gì?
b) Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì?
c) Nguồn cacbon, nguồn năng lượng và nguồn nitơ của vi sinh vật này là gì?

Bài làm:

a) Môi trường trên là môi trường tổng hợp vì xác định được thành phần các chất trong đó

b) Vi sinh vật này có kiểu dinh dưỡng: quang tự dưỡng vô cơ.
c)

  • Nguồn cacbon là CO2
  • Nguồn năng lượng của vi sinh vật này là ánh sáng
  • Nguồn nitơ của nó là phốtphatamôn.
  • 72 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021