Những giới sinh vật nào gồm các sinh vật nhân thực

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Hãy đánh dấu (+) vào đầu câu trả lời đúng: Những giới sinh vật nào thuộc sinh vật nhân thực?

a. Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Động vật.
b. Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.
c. Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.
d. Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Nguyên sinh, giới Động vật.

Bài làm:

Câu 1:

=> Đáp án: b

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021