Hô hấp tế bào có thể được chia thành mấy giai đoạn chính? Là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở đâu?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hô hấp tế bào có thể được chia thành mấy giai đoạn chính? Là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở đâu?

Bài làm:

Câu 2:

  • Hô hấp tế bào được chia gồm 3 giai đoạn chính:
    • Đường phân: diễn ra ở bào tương
    • Chu trình Crep: diễn ra ở chất nền ti thể
    • Chuỗi chuyền electron hô hấp: diễn ra ở màng trong của ti thể
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021