Cấu tạo và chức năng của riboxom.

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Cấu tạo và chức năng của riboxom.

Bài làm:

Câu 5:

  • Là bào quan không có màng bao bọc, số lượng tùy thuộc nhu cầu của tế bào
  • Gồm rARN và các loại protein
  • Chức năng tổng hợp protein của tế bào
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021