Thế nào là miễn dịch đặc hiệu, miễn dịch không đặc hiệu?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 128 - sgk Sinh học 10

Thế nào là miễn dịch đặc hiệu, miễn dịch không đặc hiệu?

Bài làm:

  • Miễn dịch không đặc hiệu mang tính bẩm sinh và không phân biệt bản chất của kháng nguyên. Đó là các hàng rào bảo vệ các cơ quan như da, niêm mạc ngăn không cho vi sinh vật xâm nhập, pH dịch dạ dày giết chết hầu hết vi sinh vật....
  • Miễn dịch đặc hiệu là miễn dịch hình thành để đáp lại sự xâm nhập của kháng nguyên và không phụ thuộc vào bản chất của kháng nguyên. Miễn dịch đặc hiệu gồm miễn dịch tế bào và miễn dịch thể dịch.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021