Giải bài 14 sinh 10: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

 • 1 Đánh giá

Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong các tế bào sống. Enzim chỉ làm tăng tốc độ của phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng. Chúng có cấu trúc phức tạp phù hợp với vai trò xúc tác cho các phản ứng sinh hóa trong cơ thể. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài.

A. Lý thuyết

I. Enzim

1. Cấu trúc

 • Enzim có thành phần chủ yếu là protein. Một số enzim có thêm các thành phần khác liên kết với protein.
 • Trung tâm hoạt động của enzim là cấu trúc không gian đặc biết chuyên liên kết với cơ chất, xúc tác cho phản ứng sinh hóa.

2. Cơ chế tác động

Kết quả hình ảnh cho enzim - cơ chất

 • Phức hệ enzim - cơ chất tạo thành ở trung tâm hoạt động.
 • Enzim tương tác với cơ chất tạo ra sản phẩm.
 • Mỗi enzim chỉ xúc tác cho một loại phản ứng sinh hóa.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim

 • Nhiệt độ
 • Độ pH
 • Nồng độ cơ chất
 • Chất ức chế hoặc hoạt hóa enzim
 • Nồng độ enzim

II. Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

 • Enzim có vai trò xúc tác, làm tăng tốc độ phản ứng đến triệu lần.
 • Tế bào có thể điều hòa quá trình chuyển hóa vật chất thông qua điều khiển hoạt tính của các enzim bằng các chất hoạt hóa hay ức chế.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Nêu cấu trúc và cơ chế tác động của enzim.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Tại sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu có một enzim thì hoạt tính của enzim đó lại bị giảm thậm chí bị mất hoàn toàn?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Tế bào nhân thực có các bào quan có màng bao bọc cũng như có lưới nội chất chia chất tế bào thành những xoang tương đối cách biệt có lợi gì cho sự hoạt động của enzim? Giải thích?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằng cách nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 10 bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất


 • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021