Giải bài 4 sinh 10: Cacbohidrat và lipit

 • 1 Đánh giá

Hầu hết các đại phân tử cấu tạo nên tế bào được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân. Trong bài này, chúng ta tìm hiểu về 2 loại đại phân tử: cacbohidrat và lipit.

A. Lý thuyết

I. Cacbohidrat (đường)

1. Cấu trúc hóa học

 • là hợp chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố C, H, O và cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
 • Đơn phân là đường đơn.
 • Dựa vào số lượng đơn phân, có 3 loại cacbohidrat:
  • đường đơn: glucozo, fructozo,....
  • đường đôi: lactozo, saccarozo, mantozo,...
  • đường đa: tinh bột, xenlulozo, glicogen,....

2. Chức năng

 • là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể
 • cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể

II. Lipit

1. Mỡ

 • Cấu tạo gồm: 1 phân tử glixerol liên kết với 3 axit béo.
 • Dựa vào cấu trúc axit béo, chia thành 2 loại:
  • mỡ động vật: chứa axit béo no
  • dầu thực vật: chứa axit béo không no
 • Chức năng chính là dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể

2. Photpholipit

 • Cấu tạo gồm 1 phân tử glixerol liên kết với 2 axit béo và 1 nhóm photphat.
 • Chức năng: cấu tạo nên màng tế bào

3. Steroit

 • Chức năng: cấu tạo nên màng sinh chất và một số hoocmon

4. Sắc tố và vitamin

 • Một số sắc tố và vitamin cũng là lipit.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:

a. Đường đơn

b. Đường đôi

c. Tinh bột

d. Cacbohiđrat

e. Đường đa

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Nêu cấu trúc và chức năng của các loại cacbohidrat.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Nêu và cho biết chức năng của các loại lipit.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 10 bài 4: Cacbohidrat và lipit


 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021