Phân đạm ure được sử dụng cho tất cả các loại cây trồng, trên các loại đất khác nhau, giúp cây tăng trưởng và phát triển nhanh làm tăng năng suất cây trồng. Sơ đồ phản ứng bằng chữ của phản ứng hóa học điều chế phân đạm ure được biểu diễn như sau

  • 1 Đánh giá

3. Phân đạm ure được sử dụng cho tất cả các loại cây trồng, trên các loại đất khác nhau, giúp cây tăng trưởng và phát triển nhanh làm tăng năng suất cây trồng. Sơ đồ phản ứng bằng chữ của phản ứng hóa học điều chế phân đạm ure được biểu diễn như sau:

a, Chất nào đã tham gia phản ứng?

b, Sản phẩm tạo thành là chất nào?

c, Điều kiện tối ưu cho phản ứng hóa học trên là gì?

Bài làm:

a, Chất tham gia phản ứng là: amoniac, cacbon dioxit.

b, Sản phẩm tạo thành là: ure, nước.

c, điều kiện tối ưu cho phản ứng là: p=200atm, to=200oC.

  • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021