Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển và phân bố nông nghiệp?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 27 sgk Địa lí 9

Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển và phân bố nông nghiệp?

Bài làm:

Việc phát triển và phân bố nông nghiệp chế biến có những ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp.

  • Tiêu thụ nông sản, giúp cho nông nghiệp phát triển ổn định
  • Làm tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của nông sản
  • Thúc đẩy việc hình thành các vùng chuyên canh.
  • Đẩy mạnh quá trình chuyển từ nền nông nghiệp cổ truyền sang nền nông nghiệp hàng hóa, hiện đại.
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021