Phép nhân hóa ở khổ thơ cuối giúp tác giả nói lên điều gì về "tấm lòng" của cửa sông đối với cội nguồn?

  • 1 Đánh giá

c. Phép nhân hóa ở khổ thơ cuối giúp tác giả nói lên điều gì về "tấm lòng" của cửa sông đối với cội nguồn?

Bài làm:

  • Biện pháp nhân hóa được thể hiện qua những từ ngữ trong khổ thơ cuối:

Dù giáp mặt cùng biển rộng

Cửa sông chẳng dứt cội nguồn

Bỗng … nhớ một vùng núi non.

  • Phép nhân hoá giúp tác giả nói được “tấm lòng” của cửa sông là không quên nguồn cội.
  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021