Quan sát 20.1, ghi vào vở: Tên các châu lục, các đại dương theo thứ tự: I,II, …,X.

 • 1 Đánh giá

Câu 6: Quan sát 20.1, ghi vào vở:

- Tên các châu lục, các đại dương theo thứ tự: I,II, …,X.

- Tên các đảo lớn theo thứ tự: 1, 2 … 11.

- Tên các sông, hồ lớn theo thứ tự: a, b, …v.

Bài làm:

- Tên các châu lục, các đại dương:

 • I: Lục đại Bắc Mĩ
 • II: Lục địa Nam Mĩ
 • III: Châu Âu
 • IV: Châu Phi
 • V: Châu Á
 • VI: Châu Đại Dương
 • VII: Bắc Băng Dương
 • VIII: Đại Tây Dương
 • IX: Ấn Độ Dương
 • X: Thái Bình Dương

- Tên các đảo lớn theo thứ tự:

1. Gron-len 7. Hôn-su

2. Ai-xơ-len 8. Ca-li-man-ta

3. Anh, Ai- len 9. Xu-ma-tơ-ra

4. Cu-ba 10. Nui Ghi-nê

5. Xi-xin 11. Nui Di-lân

6. Ma-đa-ga-xca

- Tên các sông, hồ lớn theo các kí hiệu:

F: A-ma-dôn v: Ấn

x: Bai-can u: Hằng: u

a: Công gô o: Dăm-be-di

l: Đ-nuyp h: En-bơ

d: I-e-nit-xây s: Hoàng Hà

b: Hồ Nô lệ lơn r: Lê-na

c: Mi-xi-xi-pi m: Ni-giê…

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021