So sánh cách nói sau đây và cho biết ý nghĩa của danh từ hay ý nghĩa của các cụm danh từ chi tiết đầy đủ hơn

  • 1 Đánh giá

b. So sánh cách nói sau đây và cho biết ý nghĩa của danh từ hay ý nghĩa của các cụm danh từ chi tiết đầy đủ hơn:

  • túp lều / một túp lều.
  • một túp lều nát / một túp lều nát.
  • một túp lều nát / một túp lều nát trên bờ biển.

Bài làm:

So sánh:

  • Một lúp lều cụ thể hơn so với túp lều vì có số lượng rõ ràng.
  • Một túp lều nát rõ nghĩa hơn so với một túp lều vì thể hiện được tình trạng của túp lều.
  • Một túp lều nát trên bờ biển cụ thể hơn so với một túp lều nát vì xác định được địa điểm của túp lều.

=> Nghĩa của cụm danh từ đầy đủ hơn nghĩa của một mình danh từ.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021