Sự suy giảm tính đa dạng sinh học của nước ta biểu hiện ở những mặt nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Sự suy giảm tính đa dạng sinh học của nước ta biểu hiện ở những mặt nào?

Bài làm:

Sự suy giảm tính đa dạng sinh học của nước ta được thể hiện rõ qua những con số sau:

  • Thực vật giảm 500 loài trên tổng số 14.500 loài đã biết, trong đó có 100 loài có nguy cơ tuyệt chủng.
  • Thú giảm 96 loài trên tổng số 300 loài đã biết, trong đó có 62 loài có nguy cơ tuyệt chủng.
  • Chim giảm 57 loài trên tổng số 830 loài đã biết, trong đó có 29 loài có nguy cơ tuyệt chủng.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021