Thảo luận, chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

  • 1 Đánh giá

4. Thảo luận, chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

(Chọn bài a hoặc b theo hướng dẫn)

a. - (xấu/sấu): cây ........ , chữ ........

- (sẻ/xẻ): san ........ , ....... gỗ

- (sắn /xắn): ......... tay áo, củ ........

b. - (căn /căng): kiêu ......... , ........ dặn

- (nhằn/nhằng): nhọc ........... , lằng .........

- (vắn /vắng): ......... mặt, ........ tắt

Bài làm:

a. - (xấu/sấu): cây sấu , chữ xấu

- (sẻ/xẻ): san sẻ , xẻ gỗ

- (sắn /xắn): xắn tay áo, củ sắn

b. - (căn /căng): kiêu căng , căn dặn

- (nhằn/nhằng): nhọc nhằn , lằng nhăng.

- (vắn /vắng): vắng mặt, vắn tắt

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021