Thảo luận và thiết kế phiếu phỏng vấn người làm nghề truyền thống theo mẫu gợi ý dưới đây:

  • 2 Đánh giá

Hoạt động 3: Thiết kế phiếu phỏng vấn

•Thảo luận và thiết kế phiếu phỏng vấn người làm nghề truyền thống theo mẫu gợi ý dưới đây:

Bài làm:

  • 70 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức