Theo em, những biểu hiện nào sau đây là xây dựng nếp sống văn hoá (và ngược lại) ? Vì sao ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Theo em, những biểu hiện nào sau đây là xây dựng nếp sống văn hoá (và ngược lại) ? Vì sao ?

a) Các gia đình giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo ;

b) Trẻ em tụ tập ở quán xá, la cà ngoài đường ;

c) Bỏ trồng cây thuốc phiện ;

d) Trẻ em đến tuổi đi học đều đến trường ;

đ) Sinh đẻ có kế hoạch ;

e) Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình ;

g) Trồng cây ở đường làng, ngõ xóm ;

h) Tảo hôn (lấy vợ, lấy chồng trước tuổi mà pháp luật quy định) ;

i) Tích cực đọc sách báo ;

k) Làm vệ sinh đường phố, làng, xóm ;

l) Chữa bệnh bằng cúng bái, bùa phép ;

m) Tụ tập đánh bạc, chích hút ma tuý ;

n) Nghe và tuyên truyền tin đồn nhảm ;

o) Xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em.

Bài làm:

  • Những biểu hiện có nếp sống văn hóa: (a), (c), (d), (đ), (g), (i), (k), (o).

Bởi vì: Đây là những hành động thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau. Cùng tương trợ, góp ý, xây dựng cho nhau để có những hành động hay, hành động đẹp bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp, đoàn kết láng giềng…

  • Những biểu hiện không xây dựng nếp sống văn hóa: (b), (e), (l), (h), (m), (n)

Bởi vì những hành động này chưa thể hiện nếp sống văn hóa. Đó là những hành động thể hiện thói hư tật xấu, những tệ nạn xã hội và hậu quả của những phong tục mê tín dị đoan cần đẩy lùi…

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021