Thi tìm nhanh các tiếng chứa vần ao hoặc au

  • 1 Đánh giá

3. Chơi: Thi tìm nhanh các tiếng chứa vần ao hoặc au

Bài làm:

  • Tiếng chứa vần ao là: chào, đào, cáo, lào, rào, hào, táo, pháo, trào...
  • Tiếng chứa vần au là: cau, đau, cháu, lau nhà, càu nhàu, trắng phau, hàu sữa...

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021