Thiên nhiên nước ta có những đặc điểm chung nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 5:(Trang 137 sgk Địa lí 8) Thiên nhiên nước ta có những đặc điểm chung nào?

Bài làm:

Thiên nhiên nước ta cỏ những đặc điểm chung:

Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm, tính chất ven biển (tính chất bán đảo), tính chất đồi núi, thiên nhiên phân hoá đa dạng phức tạp.

Trong đó tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm là tính chất chủ yếu. Các tính chất trên là những điều kiện tự nhiên cơ bản giúp cho nước ta phát triển một nền kinh tế-xã hội toàn diện và đa dạng

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021