Thống kê số buổi nghỉ học của các bạn trong tổ theo mẫu:

  • 1 Đánh giá

2. Thống kê số buổi nghỉ học của các bạn trong tổ theo mẫu:

Số thứ tự

Họ và tên

Số buổi nghỉ học

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

1

2

...

Tổng cộng

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Số thứ tự

Họ và tên

Số buổi nghỉ học

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

1

Nguyễn Cảnh Linh

0

0

1

1

2

Hoàng Quang Tuấn

0

0

0

0

3

Trần Ngọc Mai

1

2

0

0

4

Nguyễn Quang Anh

0

1

0

0

5

Hà Trà My

0

0

0

0

Tổng cộng

1

3

1

1

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021