Trong hai câu sau có từ nào được viết giống nhau nhưng có nghĩa hoàn toàn khác nhau

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu về từ đồng âm

a. Trong hai câu sau có từ nào được viết giống nhau nhưng có nghĩa hoàn toàn khác nhau

  • Mặt trời mọc ở đằng đông
  • Đường phố rất đông người

b. Nêu ý nghĩa của các từ tìm được

Bài làm:

a. Trong hai câu trên từ được viết giống nhau nhưng có nghĩa hoàn toàn khác nhau là từ "đông".

b. Ý nghĩa của các từ là:

  • Câu a: "Đông" chỉ một trong 4 hướng chính
  • Câu b: "Đông" chỉ nhiều người tụ tập lại.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021