Tìm hiểu về hợp đồng

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu về hợp đồng

a) Đọc hợp đồng và trả lời các câu hỏi:

(Đọc hợp đồng trong sách giáo khoa)

(1) Mục đích của việc lập hợp đồng là gì?

(2) Xác định bố cục của hợp đồng.

(3) Lời văn trong hợp đồng phải đảm bảo yêu cầu gì?

b) Dựa vào phần trả lời ở câu a), trao đổi và hoàn thiện bảng ghi nhớ về bố cục và nội dung của hợp đồng:

Bố cục

Nội dung

Phần mở đầu

Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất

Chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết hợp đồng và xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có).

Bài làm:

(1) Mục đích của việc lập hợp đồng: Ghi lại nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

(2) Bố cục của hợp đồng:

- Phần mở đầu:

Quốc hiệu và tiêu ngữ

Tên hợp đồng

Thời gian, địa điểm

Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

- Phần nội dung:

Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

- Phần kết thúc: Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dâu của cơ quan (nếu có).

(3) Lời văn trong hợp đồng phải đảm bảo yêu cầu: cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ, chính xác.

b)

Bố cục

Nội dung

Phần mở đầu

Quốc hiệu và tiêu ngữ

Tên hợp đồng

Thời gian, địa điểm

Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

Phần nội dung

Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất

Phần kết

Chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết hợp đồng và xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có).

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2