Tìm những hành vi biểu hiện trái ngược với tiết kiệm. Hâụ quả của những hành vi đó trong cuộc sống như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Tìm những hành vi biểu hiện trái ngược với tiết kiệm. Hâụ quả của những hành vi đó trong cuộc sống như thế nào?

Bài làm:

- Những hành vi biểu hiện trái ngược với tiết kiệm đó là: Phung phí, lãng phí

- Hậu quả của những hành vi đó trong cuộc sống đó chính là:

  • Lãng phí sức lao động của bản thân, gia đình và xã hội
  • Kẻ thừa người thiếu.
  • Sâu xa hơn là nguyên nhân dẫn đến đất nước chậm phát triển.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021