Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chồ trống rồi viết lại các câu ghép vào vở

  • 1 Đánh giá

2. Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chồ trống rồi viết lại các câu ghép vào vở

a. Ông đã nhiều lần can gián..... vua không nghe.

b. Mình đến nhà bạn ..... bạn đến nhà mình?

c. ....... vòi voi chỉ là một ống dài và thuôn ....... nó biết làm nhiều việc khéo léo như một bàn tay.

Bài làm:

a. Ông đã nhiều lần can gián nhưng vua không nghe.

b. Mình đến nhà bạn hay bạn đến nhà mình?

c. Tuy vòi voi chỉ là một ống dài và thuôn nhưng nó biết làm nhiều việc khéo léo như một bàn tay.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021